Huisregels voor sfeerbeheer

Om te zorgen dat onze activiteiten leuk en gezellig blijven zijn er enkele huisregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Door aanwezig te zijnop dit festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels, welke op het hele terrein van toepassing zijn.

 • Het betreden van het terrein en deelname aan de activiteit(en) is op geheel eigenrisico.
 • Het is verplicht correcte kleding te dragen.
 • Zorg dat je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.
 • Het is VERBODEN soft-/harddrugs te bezitten, gebruiken of verhandelen
 • Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen ophet terrein. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan personen onderde 18 jaar is niet toegestaan. Bij niet naleving volgt onmiddellijk verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het nuttigen van eigen consumpties, waaronder begrepen etenswaren, is NIET toegestaan.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen. Voor de vrijmarkt zijn marktregels van toepassing. Stal je verkoopwaren daarvoor alleen uit op de daarvoor door de organisatie aangewezen plaats en zorg dat er geen hinder voor het verkeer of publieksdoorstroming ontstaat.
 • Bij vervuiling of vernieling van materialen en terreinen kunt u worden overgedragen aan de politie. Eventuele schade kunnen op u verhaald worden.
 • Bij diefstal of strafbare feiten wordt aangifte gedaan.
 • Het op tafels of banken staan is verboden.
 • Het is verboden om met drank het terrein te verlaten.
 • Elke vorm van agressie, bedreiging of discriminatie is verboden.
 • Aanwijzingen van organisatie, personeel of beveiligingsdienst dienen op eerste verzoek te worden opgevolgd.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang te weigeren.
 • U kunt worden gefilmd, gefotografeerd voor (sociale) media doeleinden. U verleent stilzwijgend toestemming voor het vastleggen en delen van deze beelden
 • De organisatie wenst u een veilig en vooralplezierige dag toe.